Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

LIST MODERATORA

JASNOGÓRSKIEJ WSPÓLNOTY SODALICYJNEJ

Z OKAZJI 100-LECIA

SODALICJI MARIAŃSKIEJ

PRZY JASNEJ GÓRZE

 

        Drodzy Sodaliski i Sodalisi,

        Droga Młodzieży Sodalicyjna,

        Drodzy Przyjaciele Sodalicji,

 

         Wielką radością, ale i wielkim wyzwaniem jest zbliżający się jubileusz 100-lecia działalność Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Dokładnie 8 grudnia 2016 roku minie 100 lat od momentu kiedy to, dzięki patronatowi ówczesnego Przeora Jasnej Góry o. Piotra Markiewicza po raz pierwszy na Jasnej Górze zostały złożone ślubowania sodalicyjne i została powołana do życia pierwsza Sodalicja Mariańska przy Sanktuarium Narodu. Od tego momentu sodalisi i sodaliski zaczęli zapisywać chlubne karty w historii tego szczególnego miejsca, zarówno przez świadectwo życia wiary, jak i przez zaangażowanie w różne posługi w sanktuarium i dla pielgrzymów. My, jako dzisiejsza wspólnota sodalicyjna jesteśmy spadkobiercami tego swego rodzaju dziedzictwa, tego co wypracowały minione pokolenia sodalisów działających tu przed nami. Czy wolno nam to bogactwo zaprzepaścić? Czy możemy być obojętni na to co stanie się z nim w przyszłości? Oczywiście, że nie. Tym bardziej - że jak przypomina Ojciec Święty Franciszek świat potrzebuje Nowej Ewangelizacji, potrzebuje świadków wiary, a więc i wspólnot gdzie będą oni przeżywać swoją wiarę i w niej wzrastać. Niewątpliwie takim miejscem mogą być i dziś wspólnoty sodalicyjne, w których Maryja jest przewodniczką na drodze do Boga, do dojrzałej wiary, do świętości.

         W Starym Testamencie jubileusz był czasem przebaczenia, pojednania i oczyszczenia, ale nade wszystko też czasem radości, której źródłem było to, że wspominane działanie Boga w przeszłości, w historii Izraela stawało się jednocześnie gwarancją Jego obecności i działania w przyszłości. Nowym Testament akcentuje, że jubileusz to nie tylko czas radości, ale jeszcze bardziej czas łaski, czas szczególnego działania Boga, a więc i czas przemiany oraz odnowy. Jubileusz 100-lecia istnienia i działalności Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze to właśnie czas odkrywania obfitości działania łaski Boga przez minione lata obecności sodalisów w tym świętym miejscu, aby z tym większą ufnością wkroczyć w przyszłość Sodalicji Mariańskiej, która jest wciąż potrzebnym tu w Sanktuarium Narodu miejscem formacji u boku Maryi do dojrzałej wiary owocującej świadectwem czynów. Jubileusz 100-lecia SM przy Jasnej Górze to czas najpierw dziękczynienia Bogu za dar jakim była i jest wspólnota sodalicyjna w tym szczególnym miejscu, to czas dziękczynienia Maryi za Jej Matczyną opiekę i obecność na drodze wiary tych, którzy złożyli Jej sodalicyjne ślubowanie. Jubileusz ten to także czas dziękczynienia za wszelkie dobro jakie przypadło Jasnej Górze i pielgrzymom za pośrednictwem sodalisów, a także wreszcie czas dziękczynienia tym dzięki którym Sodalicja Mariańska mogło i może tu działać - a więc Zakonowi Paulinów i Klasztorowi Jasnogórskiemu. Jubileusz ten, to w końcu także też czas dziękczynienia za wszystkich i wszystkim, którzy tworzyli i tworzą jasnogórską wspólnotę sodalicyjną, oraz za jej zmarłych i żyjących moderatorów.

         Nie chodzi tu jednak tylko o wspomnienia ani o życie przeszłością, ale raczej o powtórne odczytanie charyzmatu sodalicyjnego, by odkryć to czego dziś Bóg oczekuje od sodalicji oraz jak ona ma odpowiadać na potrzeby dzisiejszego człowieka by być żywą i ewangelizującą wspólnotą kroczącą z Maryją i przez Maryję do Jezusa. Ojciec św. Franciszek w 2014 roku do zgromadzonych na III Międzynarodowym Kongresie Ruchów mówił: Powinniśmy zawsze powracać do źródeł naszego charyzmatu, by ponownie odkryć siłę napędową niezbędną do reagowania na wyzwania. (…). Nie jesteście zwyczajną małą grupą. Nie! Jesteście ruchem, zawsze w drodze, zawsze w ruchu, otwarci na niespodziewane działanie Boga będące w harmonii z powołaniem ruchu, czyli charyzmatem założycielskim. Dlaczego to jest ważne? W tym samym przemówieniu wyjaśnia to papież: nawet jeżeli pewna instytucjonalizacja charyzmatu jest niezbędna, by on przetrwał, nie powinniśmy się łudzić, myśląc, że zewnętrzne struktury mogą zapewnić działanie Ducha Świętego. Nowość Waszych doświadczeń nie sprowadza się do metod lub form, czy do nowości jako takiej - chociaż wszystko to jest ważne - lecz polega na Waszej gotowości do reagowania z odnowionym entuzjazmem na wezwanie Jezusa Chrystusa.

         Moi kochani! Jeżeli Sodalicja Mariańska ma być żywą wspólnota wiary, której przewodniczką jest Maryja - nie może stać w miejscu, ale trzeba z odwagą i mocą Ducha Świętego odpowiadać na wyzwania jakie stawia przed nami Bóg i Kościół, wezwania których celem jest skuteczna i owocna odpowiedź na duchowe potrzeby dzisiejszego człowieka. Trzeba pytać: czego Bóg oczekuje dziś od sodalicji? lub też o to jak jej charyzmat realizować w dzisiejszych czasach? oraz nie szczędzić czas i sił w szukaniu odpowiedzi na te pytania. Tylko wtedy, współczesny człowiek będzie mógł w Sodalicji Mariańskiej i jej charyzmacie odnaleźć prawdziwe środowisko dojrzewania w wierze, dojrzewania w człowieczeństwie, dojrzewania do świętości. W przeciwnym razie, bez troski o zachowanie świeżości charyzmatu zostanie on uśpiony i nie wykorzystany, a formy czy metody pracy wspólnoty będą istnieć dla samych siebie.

        Jako szczególny dar trzeba dostrzec to, że Opatrzność Boża sprawiła że jubileusz naszej sodalicji przypada w czasie, kiedy będziemy obchodzić 1050 rocznicę Chrztu naszej Ojczyzny, a przede wszystkim kiedy w całym Kościele będziemy przeżywać Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. To dwie szczególne i wymowne okoliczności. Pierwsza zwraca naszą uwagę na dar Chrztu Świętego, dar otrzymanej wiary oraz dar Nowego Życia, które jest jej owocem - co jest tematem duszpasterskim Kościoła w Polsce w tym czasie. Druga wskazuje na to czym nasza wiara i doświadczenie miłosierdzia Bożego ma owocować w naszym życiu - na czyny miłości bliźniego, czyny miłosierdzia zarówno co do ciała jak i co do duszy, bo jak pisze Ojciec św. Franciszek w bulli Misericordiae Vultus zapowiadającej Jubileusz Miłosierdzia: Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami

       Dlatego pomny na Słowo Boże, na nauczanie Papieskie oraz na dziedzictwo 100 lat działalności Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze, proszę was bracia i siostry sodalisi o szczególnie wielkoduszne otwarcie waszych serc w tym wyjątkowym czasie, który niedługo zaczniemy przeżywać gdy 8 grudnia rozpoczniemy Rok Jubileuszowy Sodalicji. Jest ono niezbędne, abyśmy nie zmarnowali danej nam przez Boga szansy i łaski jaką ten rok jest. Św. Jan Paweł II w bulli Incarnationis Misterium ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 napisał, że jubileusz jest naglącym wezwaniem do nawrócenia serca przez przemianę życia. Wszyscy, w osobistym wymiarze zawsze staramy się to wezwanie realizować. Proszę jednak, by  jubileusz Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze stał się też czasem przemiany i ożywienia naszej wspólnoty, by mogła zyskać nowe i żywe oblicze przyciągające do siebie wielu nowych członków. Dlatego proszę z całego serca o wzmożone i gorliwsze niż zazwyczaj zaangażowanie wszystkich w życie naszej sodalicji, w uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach, które będą jej 100-leciu towarzyszyć. Proszę z całego serca, o to byśmy bardziej niż zwykle zadbali o naszą wspólnotę i jej funkcjonowanie we wszystkich wymiarach, a także o gorliwsze niż zwykle wypełnianie naszych sodalicyjnych obowiązków. Proszę tez o hojność w ofiarowaniu czasu i sił dla naszej wspólnoty. Chorych sodalisów, którzy nie są w stanie wziąć czynnego udziału proszę o ofiarę ich cierpienia w intencji o dobre i owocne przeżycie naszego jubileuszu oraz o rozwój zarówno duchowy jak i liczebny Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Wszystkich proszę o żarliwą modlitwę za naszą wspólnotę, za komitet przygotowujący przeżycie jubileuszu oraz o rozwój duchowy i liczebny Sodalicji Jasnogórskiej. Wszystko po to, by jubileusz 100-lecia stał się powrotem do pierwszej miłości (por. Ap 2,4) czyli czasem odnowy charyzmatu sodalicyjnego i intensywnego wzrostu naszej wspólnoty, na chwałę Boga przez Maryję i ku pożytkowi tych wszystkich, którzy idąc przez Maryję do Jezusa będą na sodalicyjnej drodze dojrzewać do świętości.

      We wspomnianej już wyżej bulli Incarnationis misterium św. Jan Paweł II napisał też, że każdy rok jubileuszowy jest jakby zaproszeniem na ucztę weselną. Bardzo pragnę, by czas jubileuszu 100-lecia Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze był czasem właśnie takiego wesela, takiej radości wypływającej zarówno ze szczególnego doświadczenia bliskości i działania Boga w życiu osobistym, ale i w życiu naszej wspólnoty. Pragnę by był to także czas radości z ponownego odkrycia jakim darem i bogactwem jest nasza jasnogórska sodalicja oraz z jej duchowego i liczebnego wzrostu. Tego wam wszystkim i sobie, przez Maryję życzę ufając, że dzięki Jej wstawiennictwu i naszemu wspólnemu zaangażowaniu tak się właśnie stanie. Dlatego was wszystkich z osobna oraz całą naszą sodalicyjną wspólnotę polecam Bogu przez wstawiennictwo naszej najlepszej Matki i Orędowniczki - Maryi z Jasnej Góry oraz wszystkich świętych sodalicji słowami naszej jubileuszowej modlitwy:

     Boże Ojcze Miłosierdzia, tak umiłowałeś świat że dałeś swego Jednorodzonego Syna, aby umierając i zmartwychwstając zwyciężył grzech i dał nam zbawienie. Ty nieustannie posyłasz do naszych serc swojego Ducha, aby uzdalniając nasze serca do prawdziwej miłości czynił nas twoimi dziećmi.

Ty sprawiłeś, że ku naszej pomocy na drodze do Ciebie Maryja stała się nie tylko Matką Jezusa, ale także i Matką każdego z nas. Dziękujemy Ci, że możemy mieć taką Matkę i Królową, która jest skuteczną i niezawodną drogą do twojego Syna, Jezusa Chrystusa. który jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem i przez, którego mamy dostęp do Ciebie.

     Dziękujemy Ci, za opatrznościowe dzieło Sodalicji Mariańskiej i za jej obecność od 100 lat w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. Spraw, by dzięki wstawiennictwu Maryi była ona wspólnotą nieustannego wzrastania w wierze i miłości owocującego czynami miłosierdzia. Prosimy Cię, tchnij swego Ducha w naszą sodalicyjną wspólnotę, by stała się ona żywym środowiskiem nieustannego dojrzewania do pełni człowieczeństwa jaką jest świętość i także dzisiaj wydawała wielu prawdziwych świadków Twojej miłości realizujących dzieło Nowej Ewangelizacji. Spraw Panie, by Jubileusz Miłosierdzia oraz czas 1050 rocznicy Chrztu naszej ojczyzny, zaowocował w naszym życiu, tak by Sodalicja Mariańska stała się drogą prowadzącą przez Maryję do coraz pełniejszej jedności z Tobą coraz to więcej dusz, ku Twojej chwale i uświęceniu tych, którzy przez sodalicyjne ślubowanie zawierzyli siebie oraz swoje życie Matce Jezusa i Matce każdego z nas. Amen.

 

Jasna Góra, 11 października AD 2015

 

Wasz Moderator - o. Marcin