Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

Statut

 

STATUT

SODALICJI MARIAŃSKIEJ

PRZY JASNEJ GÓRZE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

SODALICJA MARIAŃSKA przy Jasnej Górze, zwana dalej Sodalicją, jest religijnym, kościelnym stowarzyszeniem publicznym (kan. 301 § 3 KPK) erygowanym przez Arcybiskupa Częstochowskiego, nawiązującym do tradycji i działalności wszystkich Sodalicji Mariańskich jakie działały do 1949 roku przy Sanktuarium Narodu.

§ 2

Patronami Sodalicji są: Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta i św. Jan Paweł II.

 

§ 3

Sodalicja działa na terenie Archidiecezji Częstochowskiej a jej siedzibą jest Jasna Góra w Częstochowie.

 

§ 4

Sodalicja posiada kościelna i cywilną osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem Matki Bożej oraz napisem ”Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze” – w otoku.

 

§ 5

Sodalicja może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych (kan. 328 KPK).

 

Rozdział II

Cele Sodalicji i sposoby ich realizacji

§ 6

Sodalicja – przyjmując „Odnowione Zasady Podstawowe Sodalicji Mariańskich w Polsce”, jako wytyczne swej działalności – stawia sobie za cel: formowanie swoich członków na dojrzałych i oddanych Kościołowi chrześcijan, odpowiedzialnych za Kościół oraz za jego misję w świecie, w szczególny sposób oddanych Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie (por. kan. 225 KPK, Christifideles Laici, n. 29).

 

§ 7

Powyższy cel zasadniczy Sodalicja realizuje przez (kan. 2 i 5 § 1 KPK):

1) pracę samowychowawczą i samokształceniową, mającą na celu rozwój osobowy członków w duchu maryjnym;

2) przygotowanie do podejmowania wielorakich zadań społecznych;

3) podejmowanie zadań apostolskich i realizowanie ich zespołowo lub indywidualnie w ramach struktur Kościoła, w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym (nowa ewangelizacja); Sodalicja ma szczególny obowiązek odpowiadać na potrzeby środowiska, w którym działa.

 

§ 8

Środkami do realizacji powyższych celów są:

1) wspólne Msze święte, nabożeństwa, uroczystości patronalne, zebrania, dni skupienia, rekolekcje – zwłaszcza ignacjańskie, pielgrzymki, obozy formacyjne, kursy instruktorskie itp.;

2) intensywne życie sakramentalne;

3) studium wiedzy religijnej i nauczania Kościoła oraz etyki zawodowej;

4) organizowanie uroczystości religijnych i patriotycznych;

5) organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, seminariów; konferencji, sympozjów, imprez kulturalnych itp.;

6) współpraca z innymi organizacjami katolickimi oraz instytucjami i ruchami społecznymi, których celem jest dobro człowieka;

7) praca wychowawcza w stosunku do młodszego pokolenia – sodalicje młodych;

8) dzieła misyjne i dobroczynne.

 

§ 9

1. Praca w Sodalicji ma charakter wspólnotowy. Może być prowadzona w małych grupach tzw. zespołach – sekcjach bądź to tematycznych – zajmujących się np. problematyką życia wewnętrznego, studium: Pisma św., katolickiej nauki społecznej, etyki zawodowej, dokumentów Kościoła czy określonymi zadaniami apostolskimi, lub też obejmujących określone wiekowe, stanowe lub zawodowe grupy członków np. młodzież, małżonków itp.

2. Przewodniczący zespołu – sekcji odpowiedzialny jest za jej pracę i zobowiązany do składania sprawozdań Zarządowi Sodalicji.

3. Zebrania sekcji odbywają się regularnie (np. co tydzień).

4. Oprócz pracy w małych grupach cała Sodalicja uczestniczy we wspólnych działaniach (zob. § 8 pkt 1) oraz we wspólnych spotkaniach formacyjnych.

 

 

Rozdział III

Członkowie Sodalicji

§ 10

Członkiem Sodalicji może być katolik pragnący podjąć pracę formacyjną w duchu maryjnym i w służbie Kościołowi oraz gotowy realizować cele sodalicyjne określone w „Odnowionych Zasadach Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce”Statucie (por. kan. 307 i 316 KPK).

 

§ 11

1. Członków sodalicji dzielimy na zwyczajnych i duchowych. Członkami duchowymi mogą być tylko takie osoby, które ze względy na: stan zdrowia, sprawowane funkcje i urzędy czy zbyt dalekie miejsce zamieszkania itp. nie mogą brać czynnego udziału w życiu wspólnoty, a chcą żyć ideałami sodalicyjnymi, krzewić je w swoim środowisku oraz żyć w łączności duchowej i korespondencyjnej z wspólnotą sodalicyjną.

2. Członkowie zwyczajni Sodalicji przechodzą stopnie formacji:

– aspirantów (do czasu złożenia przyrzeczenia),

– kandydatów (od przyrzeczenia do czasu złożenia ślubowania),

– pełnoprawnych członków zwyczajnych czyli sodalisów (po ślubowaniu).

3. Członkowie duchowi po rozeznaniu sytuacji i dopuszczeniu przez moderatora i zarząd również składają przyrzeczenia lub ślubowania. Czynią to w sposób uzgodniony z moderatorem i zarządem w dniach, w których są zobowiązani do obecności na Jasnej Górze – Święto Patronalne, Rekolekcje, Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji. W sytuacji gdy obecność ta nie jest w ogóle możliwa np. obłożnie chorzy moderator w porozumieniu z zarządem może wyrazić zgodę na złożenie przyrzeczenia czy ślubowania w innym miejscu i formie.

4. W pracach sodalicji mogą brać również udział osoby, które nie chcą składać przyrzeczenia czy ślubowania, ale chcą zaangażować się w życie wspólnoty. Mają oni status sympatyków.

 

§ 12

1. Aspirantem staje się przez zaangażowanie w życie wspólnoty. Aspiranci zapoznają się z duchowością i pracą sodalicyjną.

2. Przyjęcia na kandydata następuje po złożeniu przez aspiranta pisemnej lub ustnej prośby skierowanej do Zarządu.

3. Zarząd w porozumieniu z moderatorem podejmuje uchwałę o dopuszczeniu do złożenia przyrzeczenia; może też odmówić przyjęcia bez podania powodów.

4. Po odbyciu kandydatury instruktor kandydatów przedstawia Zarządowi wniosek o przyjęciu kandydata na sodalisa.

5. Moderator i Zarząd podejmują na prośbę instruktora lub w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata na sodalisa; mogą także przedłużyć okres kandydatury (por. kan. 307 KPK), która nie może jednak trwać w całości dłużej niż 3 lata.

 

§ 13

1. Przyjęty kandydat składa uroczyste ślubowanie.

2. Osoby przyjęte do Sodalicji pozostają sodalisami na zawsze.

§ 14

Członkostwo Sodalicji ustaje przez:

1) przejście do innej Sodalicji;

2) wystąpienie;

3) usuniecie na skutek słusznej przyczyny (zob. kan. 308 KPK).

§ 15

Sodalis przechodząc z jednej Sodalicji do drugiej, np. na skutek zmiany miejsca zamieszkania, zobowiązany jest do przedłożenia Sodalicji zaświadczenia o działalności w poprzedniej Sodalicji.

§ 16

O wykluczeniu z Sodalicji decyduje Moderator wspólnie z Zarządem. Osoba wykluczona zwraca Zarządowi dyplom i oznaki sodalicyjne.

 

§ 17

Członkowie Sodalicji mają następujące prawa:

1) do udziału w pracach sodalicji;

2) czynne i bierne prawo wyborcze;

3) do składania wniosków Władzom Sodalicji;

4) do noszenia oznak sodalicyjnych;

5) do noszenia tytułu Sodalis Marianus.

§ 18

Kandydaci korzystają z praw wymienionych w § 17 pkt 1 i 3.

 

§ 19

1. Członkowie zwyczajni Sodalicji maja obowiązek:

a) żyć zgodnie z zasadami wiary oraz odznaczać się szczególnym nabożeństwem i czcią Matki Najświętszej,

b) troszczyć się o rozwój swej osoby na płaszczyźnie przyrodzonej i nadprzyrodzonej na wzór Maryi wg. zasad formacji sodalicyjnej;

c) realizować cele Sodalicji;

d) dbać o rozwój Sodalicji poprzez czynny udział w jej pracach formacyjnych oraz apostolskich zawartych w Programie Apostolskim wspólnoty i przez propagowanie idei sodalicyjnych w swoim środowisku;

e) wykonywać obowiązki wynikające z uchwał Zarządu i Walnego Zebrania;

f) czytać i rozpowszechniać prasę katolicką;

g) uiszczać regularnie składki.

2. Członkowie duchowi Sodalicji maja obowiązek:

a) żyć zgodnie z zasadami wiary i odznaczać się szczególnym nabożeństwem i czcią Matki Najświętszej,

b) troszczyć się o rozwój swej osoby na płaszczyźnie przyrodzonej i nadprzyrodzonej na wzór Maryi wg. zasad formacji sodalicyjnej;

c) realizować cele formacyjne i apostolskie Sodalicji na co dzień indywidualnie;

d) dbać o rozwój Sodalicji poprzez modlitwę i propagowanie idei sodalicyjnych w swoim środowisku;

e) wykonywać obowiązki ich dotyczące wynikające z uchwał Zarządu i Walnego Zebrania;

f) uczestniczyć w Święcie Patronalnym (8 XII), dorocznych rekolekcjach sodalicyjnych i w Ogólnopolskiej Pielgrzymce SM na Jasną Górę

g) czytać i rozpowszechniać prasę katolicką;

h) w miarę możliwości wspierać też materialne działalność sodalicji.

3. Aspiranci i kandydaci mają obowiązek coraz głębiej poznawać charyzmat sodalicji i coraz bardziej angażować się w jego realizację poprzez coraz większe wdrażanie się w obowiązki członków sodalicji (por. § 19 p. 1).

 

Rozdział IV

Władze Sodalicji

§ 20

Władzami Sodalicji są:

1) Moderator;

2) Walne Zebranie;

3) Zarząd;

4) Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

Kadencja władz Sodalicji, z wyjątkiem Moderatora, trwa 3 lata. W razie ustąpienia któregoś z członków – Zarząd i Komisja Rewizyjna maja prawo kooptacji.

 

§ 22

1. Moderatorem  Sodalicji jest kapłan Zakonu Paulinów, wyznaczony przez Władze Zakonu i mianowany przez Arcybiskupa Częstochowskiego (zob. kan. 317 § 1 KPK). Moderatora odwołuje Arcybiskup Częstochowski działając w porozumieniu z Władzami Zakonu (zob. kan. 318 § 2 KPK).

2. Moderator jest opiekunem duchowym Sodalicji, odpowiedzialnym za czystość doktrynalną i harmonię życia Sodalicji oraz za chrześcijańską formację sodalisów, kandydatów i aspirantów, uzdalniającą ich do pracy apostolskiej (zob. kan. 329 KPK).

3. Moderator ma prawo:

a) zawiesić uchwałę Zarządu lub Walnego Zebrania, jeśli jest niezgodna z doktryną Kościoła lub z OdnowionymiZasadami Podstawowymi Sodalicji Mariańskich w Polsce;

b) podejmować wraz z Zarządem decyzje o dopuszczeniu do złożenia przyrzeczenia lub ślubowania z § 24 pkt 3 podp. b, a także o przyjmowaniu członków duchowych do Sodalicji;

c) przyjmować ślubowania sodalicyjne.

4. Moderator ma obowiązek:

a) stałego czuwania nad realizacją zadań Sodalicji;

b) uczestniczenia w zebraniach Zarządu;

c) uczestniczenia w Walnym Zebraniu;

d) składania Arcybiskupowi Częstochowskiemu oraz Władzom Zakonu Ojców Paulinów – sprawozdań z działalności Sodalicji.

5. Moderator nie bierze udziału w głosowaniu.

 

§ 23

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d) uchwalenie budżetu Sodalicji;

e) rozpatrywanie wniosków i postulatów złożonych przez Zarząd i członków;

f) uchwalanie zmian Statutu – zgodnie z postawieniami § 29.

3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad – Zarząd zawiadamia wszystkich członków Sodalicji co najmniej 14 dni wcześniej.

4. Uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

a) przez Moderatora;

b) z inicjatywy Zarządu;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Sodalicji.

 

§ 24

1. Zarząd Sodalicji składa się z co najmniej 4 osób wybranych przez Walne Zebranie: prezydenta (prezydentki) lub prezesa, wiceprezydenta (wiceprezesa), sekretarza, skarbnika, instruktora kandydatów oraz przewodniczących zespołów – sekcji.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania;

b) ustalanie programu pracy na rok bieżący;

c) kierowanie działalnością Sodalicji;

d) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji;

e) podejmowanie uchwał o przyjęciu na aspirantów, kandydatów i na członków Sodalicji;

f) skreślenie z listy członków Sodalicji – zgodnie z § 14;

g) zarządzanie majątkiem Sodalicji i ustalanie wysokości składek;

h) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;

i) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania i ustalanie porządku jego obrad;

j) przedstawienie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków Zarządu;

k) reprezentowanie Sodalicji.

3.  Uchwały Zarządu:

a) Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co  najmniej połowy członków;

b) Uchwały dotyczące przyjęcia kandydatów na sodalisów podejmowane są bezwzględną większością głosów; uchwały te do ważności wymagają akceptacji Moderatora.

4. Dokumenty w imieniu Zarządu podpisują:

a) w przypadku pism kierowanych do Władzy kościelnej – Moderator, prezydent (prezes) i sekretarz;

b) w przypadku zobowiązań finansowych – prezydent (prezes) i skarbnik.

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Sodalicji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

3. Do kompetencji Komisji należą:

a) kontrola działalności finansowej Sodalicji;

b) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;

c) składanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Rozdział V

Majątek Sodalicji

§ 26

Majątek Sodalicji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, które powstają ze składek członkowskich, dobrowolnych ofiar i działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 27

Oświadczenia w sprawach majątkowych Sodalicji składają: prezydent (prezes) oraz skarbnik.

Rozdział VI

Postanowienie końcowe

§ 28

Statut Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Góry uzyskuje moc prawną po zatwierdzeniu go przez Arcybiskupa Częstochowskiego (kan. 314 i 315 KPK).

§ 29

Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania, która została podjęta większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Zmiana staje się prawomocna po zatwierdzeniu jej przez Arcybiskupa Częstochowskiego (kan. 314 i 315 KPK).

§ 30

Sodalicję może rozwiązać tylko Arcybiskup Częstochowski – zgodnie z kan. 320 § 2 i 3 KPK.

 

§ 31

W razie rozwiązania Sodalicji jej majątek przechodzi do dyspozycji Klasztoru Jasnogórskiego Zakonu Paulinów.