Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

Kalendarium historii Sodalicji Mariańskich w Polsce

1571 – powstanie I sodalicji na terenie Polski w Braniewie

1574 – powstanie sodalicji w Poznaniu

1584 – x. P. Skarga zakłada sodalicję w Krakowie /1601/, później powstają w Wilnie, Płocku, Braniewie, Pułtusku, Lublinie, Sandomierzu, Nieświeżu, Elblągu i 3 w Kaliszu (XVI w.)

1 I 1642 – powstaje Królewska Kongregacja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wa-wie

1773 – upadek SM w skutek kasaty Jezuitów oraz działalności zaborców Polski – działalność podziemna /Poznań, Warszawa/

1835 – po przywróceniu Jezuitów powstaje SM uczniów w Tarnopolu, potem w Nowym Sączu, Lwowie, Tarnowie,  Krakowie

1896 – zaczyna wychodzić periodyk Sodalis Marianus

Od 1900 – szybki rozwój sodalicji

1916 – spotkanie prefektów szkół w Częstochowie inicjują powstanie SM uczniów, którą Paulini biorą w opiekę – moderator o. Marian Paszkiewicz

8 IX 1917 – w 200 rocznicę koronacji na JG 15 uczniów składa ślubowanie sodalicyjne

2-5 VII 1919 – w Krakowie przy kościele pw. św. Barbary I zjazd moderatorów /12/ i delegacji uczniów inicjuje powstanie Związku SM Uczniów

VII 1920 – II zjazd w Krakowie

1 X 1920 – zaczyna wychodzić nowe pism SM Pod znakiem Maryi

26-28 X 1920 – Zjazd Katolicki pod protektoratem Prymasa kard, E. Dalbora w obecności Nuncjusza Achillesa Ratti  podejmuje uchwałę o rozpowszechnieniu SM w Polsce i objęciu nimi młodzieży gimnazjalnej i akademickiej

1921 – III zjazd SM uczniów wreszcie na Jasnej Górze

10 -12 VII 1922 – zjazd SM uczennic i uchwała o wydawaniu osobnego miesięcznika Cześć Maryi

1922 – powołanie Krajowego Sekretariatu SM w Polsce /Kraków/

23 – 24 VIII 1922 – I Krajowy Zjazd Moderatorów

12-14 VII 1924 – I Zjazd SM Akademików, powołanie Związek SM Akademików w Polsce

1925 – Lwów II zjazd SMA

8 VI 1925 – Lwów I Zjazd SM Inteligencji Męskiej

1926 – III zjazd SMA w Krakowie /deklaracja programowa i ideowa SMA/

1934 – jubileusz 350-lecia Prima Primaria – uroczyste Msze św. i akademie, uznanie dla pracy sodalicji: kard. Hlonda SM „najlepszy rozsadnik prawdziwego, zdrowego katolicyzmu”

1935/36 – istnieje w Polsce ok. 1500 sodalicji, członkowie ok. 100 tysięcy, wiele związków stanowych czy zawodowych. 260 SM szkół średnich, 350 SM uczennic szkół średnich, 314 SM grekokatolickich, 6 SM Akademiczek, 7 SM Akademików, 31 SM Nauczycielek, 22 SM Pań wiejskich, 82 SM Inteligencji Żeńskiej i 44 SM Inteligencji Męskiej, sodalicje nie zorganizowane w związki: mieszczańskie, kupców, rzemieślników, wiejskie, kleryków, panien, służących, Dzieci Maryi

1937 – powstanie w Związkach wzorcowych statutów dla SM, Centralny Sekretariat wydaje instrukcję O grupach sodalicyjnych” w miejscach gdzie jest bardzo mało członków

1939 – nowe zmienione i rozszerzone IX wydanie Ustaw SM uczennic szkół średnich

1939 – 1945 – działalność konspiracyjna w czasie okupacji

1940 – 49 – powstawanie porozumień lokalnych sodalicji /ok. 80/

1946 – Ogólnopolski Kurs Sodalicyjny

I 1947 – Kurs Sodalicyjny Moderatorów

5-7 VII 1947 – II Ogólnopolski Kurs Sodalicyjny

1947/48 – przeniesienie Centralnego Sekretariatu SM z Krakowa do Łodzi, rozpoczęcie wydawania Biuletynu Informacyjnego Generalnego Sekretariatu SM, związki poszczególne wydają okólniki

5 VIII 1949 – dekret rządowy żądający rejestracji z imiennym spisem członków stowarzyszeń kościelnych inaczej po upływie 90 dni przestaną istnieć

4 XI 1949 – komunikat Episkopatu o rozwiązaniu w  obliczu państwa stowarzyszeń w tym SM w formach organizacyjnych na mocy dekretu rządowego. W obliczu Kościoła nie rozwiązane – zawieszenie tylko w formach organizacyjnych

15 IX 1980 – Słowo ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego, rektora św. Anny „Nadszedł już czas na wznowienie działalności Sodalicji Mariańskich i to w dawnym stylu”

18 X 1980 – pisemne błogosławieństwo Prymasa rozpoczynającym działalność sodalicjom

4 XII 1982 – Pierwsza Sodalicyjna pielgrzymka na Jasną Górę, powołanie Ogólnopolskiej Konsulty SM

1982-83 – opracowanie na podstawie Bis saeculari  i nowych Zasad Ogólnych CVX „Zasad Ogólnych Sodalicji Mariańskich w Polsce” i przyjęcie ich przez konsultę

6 XII (25 XI) 1983 – dekret zatwierdzający te Zasady wydany przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa

XII 1988 – powstanie z Konsulty Ogólnopolskiego Sekretariatu SM

30 IV – 2 V 1996 – 282 Zebranie Plenarne KEP eryguje Federację SM w Polsce i zatwierdza jej statut

Powstają Odnowione Zasady SM w Polsce

5 X 1996 – I Zjazd Ogólnopolski SM w Warszawie, wybór zarządu

25 – 27 III 2010 – I Europejski Kongres SM na Jasnej Górze

15 – 18 IV 2015 – II Europejski Kongres SM w Krakowie – Tyńcu